شماره تماس

۰۹۰۱۶۹۰۹۵۳۱

تاریخ برگزاری

۸ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۶

محل برگزاری

مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز